This Day in History: 1946-01-01

מנהיגי הישוב מוחים על אי הקצאת סרטיפיקטים חדשים ליישוב

בועידה של הסוכנות היהודית דברו מנהיגי היישוב, בהם משה שרת, על אי הקצאת סרטיפיקטים חדשים, אחרי ש-75,000 הסרטיפיקטים שהוקצו במסגרת הספר הלבן השלישי נוצלו.

בשבועות הבאים נערכו מחאות, הן ביישוב והן במחנות העקורים באירופה נגד המדיניות הבריטית.

Font Resize
Contrast