This Day in History: 1948-10-01

המעפיל שלמה חיימזון נורה במחנה המעצר בקפריסין

שלמה חיימזון היה חלק מקבוצה של כעשרה מעפילים שזוהו מחוץ למחנה. לטענת חבריו הוא נורה למרות שנכנע עם שאר חברי הקבוצה.

זמן קצר לפני שנהרג התבשר שאשתו, שהיתה כבר בארץ ישראל, ילדה בן.

יום אבל הוכרז במחנות קפריסין . 

שלמה חיימזון

Font Resize
Contrast